Aftale om brug af b-indkomst.dk

1. Aftalen og parterne

Nærværende aftale (herefter benævnt licensen) indgås mellem brugeren og b-indkomst.dk. Aftalens bestemmelser gælder, medmindre andet er aftalt, for kundens brug af tjenester på www.b-indkomst.dk.

Brugeren hæfter for betaling af samtlige ydelser, der leveres eller stilles til rådighed i henhold til aftalen. Dette gælder tillige, såfremt brugeren overlader brugen af abonnementet til tredjemand.

På brugerens profilside forefindes alle brugerens kvitteringer for køb og det er muligt at downloade og printe disse.

2. Tilmelding

Tilmelding til b-indkomst.dk giver mulighed for, at brugeren kan beregne sin samlede b-indkomst, kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger på baggrund af brugerens egne indtastninger. Derudover får brugeren beregnet sin forventede skat og AM-bidrag som følge af brugerens b-indkomst. Brugeren får også udarbejdet forskellige former for statistik på baggrund af brugerens egne indtastninger. Herunder bl.a. den beregnede timeløn fordelt pr. type.

Ved tilmelding til og erhvervelse af licens til b-indkomst.dk giver brugeren samtidig sit samtykke til at b-indkomst.dk må behandle de af brugeren indtastede oplysninger.

Behandlingen af de af brugeren indtastede oplysninger er nødvendig for opfyldelsen af det i nærværende aftale nævnte formål og sker udelukkende med dette formål.

b-indkomst.dk forbeholder sig retten til at videreudvikle b-indkomst.dk som b-indkomst.dk finder bedst.

3. Betalingssystem

b-indkomst.dk anvender som betalingssystem QuickPay, der er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem QuickPay og indløserne sker i krypteret form.

4. Afbrydelse af driften

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er b-indkomst.dk berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

5. Retningslinjer for brugen af b-indkomst.dk

Brugeren er forpligtiget til at overholde regler/retningslinjer som er fastsat af b-indkomst.dk og forpligtiget til at underrette b-indkomst.dk om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen og uberettigede brug.

b-indkomst.dk har samtlige rettigheder til software som stilles til brugerens rådighed.

De oplysninger, som brugeren taster ind er udelukkende tilgængelige for brugeren selv. b-indkomst.dk har ingen ret til og ej heller nogen adgang til den enkelte brugers oplysninger. Hvis brugeren vælger ikke at gentegne sin licens er b-indkomst.dk forpligtet til at slette alle brugerens oplysninger og informationer.

b-indkomst.dk er berettiget til, uden forudgående varsel, at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til nærværende aftale ”Aftale om brug af b-indkomst.dk” til tredjemand.

b-indkomst.dk har lov til at sende brugeren e-mails om tilbud, vejledning om brugen af b-indkomst.dk eller andet.

6. Licensens løbetid

A: Ikke-abonnenter

Nærværende aftale (licens) gælder 1 år fra brugerens køb af denne. Brugeren har naturligvis 14 dages fortrydelsesret ved købet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Efter udløbet af de 14 dage fraskriver brugeren sig hermed retten til at få hele eller dele af det betalte beløb retur.

B: Abonnenter

Nærværende aftale gælder i princippet uendeligt fra brugerens køb af denne så længe brugeren sørger for at holde brugerens betalingskortoplysninger opdaterede så automatisk fornyelse af abonnementet kan foretages. Brugeren har naturligvis 14 dages fortrydelsesret ved købet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Efter udløbet af de 14 dage fraskriver brugeren sig hermed retten til at få hele eller dele af det betalte beløb retur. De 14 dage gælder kun i forhold til den første trækning på kortet. Herefter kan abonnementet opsiges som beskrevet nedenfor.

7. Licensens ophør og opsigelse

A: Ikke-abonnenter

1 år efter køb af licens til b-indkomst.dk ophører brugerens rettigheder og adgang til b-indkomst.dk fuldstændigt med mindre brugeren køber endnu en licens. b-indkomst.dk forbeholder sig retten til at slette al data efter en brugers licens er udløbet. Køber brugeren endnu en licens inden udløb af den tidligere betragtes licensen ikke som værende udløbet.

B: Abonnenter

Abonnenter accepterer ved indgåelse af denne aftale, at b-indkomst.dk automatisk må forny brugerens abonnement ved at hæve beløb på brugerens betalingskort svarende til beløbet for den gældende abonnementspris hos b-indkomst.dk. Fornyelse sker ved udløb af brugerens eksisterende abonnement.

Det er brugerens ansvar, at brugerens betalingskortoplysninger er opdaterede således at b-indkomst.dk kan foretage automatisk fornyelse af abonnementet. Brugeroplysninger der er blevet slettet som følge af manglende mulighed for b-indkomst.dk til automatisk at kunne forny brugerens abonnement er alene brugerens ansvar.

Brugeren kan forny brugerens betalingskortoplysninger via profilsiden. b-indkomst.dk opbevarer ikke brugerens betalingskortoplysninger, men samarbejder med QuickPay, der er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem QuickPay og indløserne sker i krypteret form.

Brugeren kan opsige aftalen med 30 dages varsel til udløb af en årslicens. Opsiges aftalen med mindre end 30 dage til udløb af den eksisterende aftale betales for hele det næste år. Abonnementsaftaler opsiges på brugerens profilside hvor brugeren også kan slette brugerens betalingskortoplysninger.

b-indkomst.dk kan opsige aftalen med 30 dages varsel mod til gengæld at tilbagebetale den andel af brugerens årslicens der måtte være tilbage på dette tidspunkt.

b-indkomst.dk forbeholder sig retten til at slette al data efter en brugers licens er udløbet. Køber brugeren endnu en licens inden udløb af den tidligere betragtes licensen ikke som værende udløbet.

8. Ansvar

b-indkomst.dk er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, (samt tab som dette måtte medføre for brugeren), men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

En bruger kan ikke overfor b-indkomst.dk rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

b-indkomst.dk er uden ansvar for ændringer i skattelovgivningen, der måtte gennemføres i en sådan hast, at det ikke vil være muligt at opdatere de bagvedliggende beregninger i b-indkomst.dk i tide i forhold til en eventuel ny lovgivning træder i kraft.

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at opdatere alle sine oplysninger herunder bl.a. honorar-indtægter, fradrag og investeringer, således at b-indkomst.dk’s beregninger sker på korrekt grundlag.

Den enkelte bruger er ansvarlig for, at oplysningerne indtastet af brugeren overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat af SKAT. b-indkomst.dk kan ikke stilles til ansvar for de af brugeren indtastede oplysninger.

Software som b-indkomst.dk stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

b-indkomst.dk er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kunden måtte fremkomme med.

Den enkelte bruger skal selv oplyse SKAT om brugerens B-indkomst og al relevant information relateret hertil. De informationer som brugeren oplyser til SKAT er b-indkomst.dk uvedkommende og det er brugerens ansvar at oplyse korrekt overfor SKAT.

Brugerens eventuelle medlemskab af en arbejdsløshedskasse og herunder brugerens eventuelle modtagelse af dagpenge eller retten til i fremtiden at kunne modtage dagpenge er alene en sag mellem brugeren og arbejdsløshedskassen.

Det er brugerens ansvar at sørge for at holde brugerens browser opdateret, så det er den seneste version af browseren, som brugeren anvender. Sikkerhedsproblemer som opstår som følge af brugerens anvendelse af brugerens browser er alene brugerens ansvar.

b-indkomst.dk er ikke forpligtet til at understøtte nogen specifik browser eller version af browser. Det er brugerens ansvar at benytte den mest optimale browser i forhold til b-indkomst.dk.

9. Misligholdelse

I tilfælde af brugerens væsentlige misligholdelse af nærværende aftale er b-indkomst.dk berettiget til straks at ophæve aftalen og afbryde brugerens tilslutning. I tilfælde heraf modtager brugeren ingen tilbagebetaling af det indbetalte beløb – hverken helt eller delvist.

10. Lovvalg og værneting

Opstår der uoverensstemmelser mellem b-indkomst.dk og brugeren, er det aftalt, at dansk ret skal være gældende.

11. Priser

Prisen for 1 års licens er 649,- DKK inklusiv moms.

Gældende priser og prisstruktur kan til enhver tid ændres.

12. Ikrafttræden

Betingelserne i nærværende aftale (”Aftale om brug af b-indkomst.dk”) er gældende fra d. 21. februar 2015.