top of page

Aftale om brug af b-indkomst.dk

1. Aftalen og parterne

Nærværende aftale (herefter benævnt licensen) indgås mellem brugeren og b-indkomst.dk. Aftalens bestemmelser gælder, medmindre andet er aftalt, for kundens brug af tjenester på www.b-indkomst.dk.

 

Brugeren hæfter for betaling af samtlige ydelser, der leveres eller stilles til rådighed i henhold til aftalen. Dette gælder tillige, såfremt brugeren overlader brugen af abonnementet til tredjemand.

 

På brugerens profilside forefindes alle brugerens kvitteringer for køb og det er muligt at downloade og printe disse.

 

2. Tilmelding

Tilmelding til b-indkomst.dk giver mulighed for, at brugeren kan beregne sin samlede B-indkomst, kørselsfradrag, andre fradrag og afskrivninger på baggrund af brugerens egne indtastninger. Derudover får brugeren beregnet sin forventede skat og AM-bidrag som følge af brugerens B-indkomst. Brugeren får også udarbejdet forskellige former for statistik på baggrund af brugerens egne indtastninger. Herunder bl.a. den beregnede timeløn fordelt pr. type

Ved tilmelding til og erhvervelse af licens til b-indkomst.dk giver brugeren samtidig sit samtykke til at b-indkomst.dk må behandle de af brugeren indtastede oplysninger.

 

Behandlingen af de af brugeren indtastede oplysninger er nødvendig for opfyldelsen af det i nærværende aftale nævnte formål og sker udelukkende med dette formål.

 

b-indkomst.dk forbeholder sig retten til at videreudvikle b-indkomst.dk som b-indkomst.dk finder bedst.

 

3. Betalingssystem

b-indkomst.dk anvender som betalingssystem reepay, der er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem reepay og indløserne sker i krypteret form.

4. Afbrydelse af driften

 

I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er b-indkomst.dk berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

5. Retningslinjer for brugen af b-indkomst.dk

Brugeren er forpligtiget til at overholde regler/retningslinjer som er fastsat af b-indkomst.dk og forpligtiget til at underrette b-indkomst.dk om enhver uregelmæssighed ved driften, herunder mistanke om tredjemands eventuelle indtrængen og uberettigede brug.

 

b-indkomst.dk har samtlige rettigheder til software som stilles til brugerens rådighed.

 

De oplysninger, som brugeren taster ind er udelukkende tilgængelige for brugeren selv. b-indkomst.dk har adgang til brugerens oplysninger, men tilgår kun disse for at yde brugeren support eller for at forbedre systemet. b-indkomst.dk har ingen ret til at dele brugerens oplysninger med nogen.

 

b-indkomst.dk er berettiget til, uden forudgående varsel, at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til nærværende aftale ”Aftale om brug af b-indkomst.dk” til tredjemand.

b-indkomst.dk har lov til at sende brugeren e-mails om tilbud, vejledning om brugen af b-indkomst.dk eller andet.

 

6. Licensens løbetid

 

Nærværende aftale gælder i princippet uendeligt fra brugerens køb af denne så længe brugeren sørger for at holde brugerens betalingskortoplysninger opdaterede så automatisk fornyelse af abonnementet kan foretages. Brugeren har naturligvis 14 dages fortrydelsesret ved købet i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Efter udløbet af de 14 dage fraskriver brugeren sig hermed retten til at få hele eller dele af det betalte beløb retur. De 14 dage gælder kun i forhold til den første trækning på kortet. Herefter kan abonnementet opsiges som beskrevet nedenfor.

7. Licensens ophør og opsigelse

 

Brugeren accepterer ved indgåelse af denne aftale, at b-indkomst.dk automatisk må forny brugerens abonnement ved at hæve beløb på brugerens betalingskort svarende til beløbet for den gældende abonnementspris hos b-indkomst.dk. Fornyelse sker ved udløb af brugerens eksisterende abonnement.

Det er brugerens ansvar, at brugerens betalingskortoplysninger er opdaterede således at b-indkomst.dk kan foretage automatisk fornyelse af abonnementet. Brugeroplysninger der er blevet slettet som følge af manglende mulighed for b-indkomst.dk til automatisk at kunne forny brugerens abonnement er alene brugerens ansvar.

 

Brugeren kan forny brugerens betalingskortoplysninger via profilsiden. b-indkomst.dk opbevarer ikke de følsomme dele af brugerens betalingskortoplysninger, men opbevarer data om udløbstidspunkt og de af betalingskortets cifre, der gør det muligt for b-indkomst.dk overfor brugeren at identificere hvilket betalingskort, der er tale om. Disse data gør det muligt for b-indkomst.dk at gøre brugeren opmærksom på, når et betalingskort nærmer sig udløb. b-indkomst.dk kan dermed hjælpe brugeren med uønsket at miste adgang til b-indkomst.dk, hvilket kunne betyde tab af værdifulde data.

b-indkomst.dk opbevarer ikke og har ikke på noget tidspunkt i hverken betalingsprocessen eller fornyelsen af betalingskort kendskab til alle brugerens betalingskortoplysninger. Det er alene den betalingsgateway (reepay), som b-indkomst.dk samarbejder med, der har kendskab til disse data. Reepay er godkendt af de respektive indløsere med certificeret software, og overførsler mellem reepay og indløserne sker i krypteret form.

Abonnementsaftaler opsiges på brugerens profilside.

 

b-indkomst.dk kan opsige aftalen med 14 dages varsel mod til gengæld at tilbagebetale den andel af brugerens årslicens der måtte være tilbage på dette tidspunkt.

 

b-indkomst.dk forbeholder sig retten til at slette alt data efter en brugers licens er udløbet. Køber brugeren endnu en licens inden udløb af den tidligere betragtes licensen ikke som værende udløbet.

 

8. Ansvar

b-indkomst.dk er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, (samt tab som dette måtte medføre for brugeren), men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.

 

En bruger kan ikke overfor b-indkomst.dk rejse krav i anledning af driftsforstyrrelser, uanset årsagen til disse.

 

b-indkomst.dk er uden ansvar for ændringer i skattelovgivningen, der måtte gennemføres i en sådan hast, at det ikke vil være muligt at opdatere de bagvedliggende beregninger i b-indkomst.dk i tide i forhold til en eventuel ny lovgivning træder i kraft.

 

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at opdatere alle sine oplysninger herunder bl.a. honorar-indtægter, fradrag og investeringer, således at b-indkomst.dk’s beregninger sker på korrekt grundlag.

 

Den enkelte bruger er ansvarlig for, at oplysningerne indtastet af brugeren overholder gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat af SKAT. b-indkomst.dk kan ikke stilles til ansvar for de af brugeren indtastede oplysninger.

 

Software som b-indkomst.dk stiller til rådighed, stilles til rådighed uden ansvar.

 

b-indkomst.dk er uden ansvar for tab som brugeren måtte lide ved, at andre får kendskab til brugerens password m.v. samt eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført over internettet, uanset hvilke indsigelser kunden måtte fremkomme med.

 

Den enkelte bruger skal selv oplyse SKAT om brugerens B-indkomst og al relevant information relateret hertil. De informationer som brugeren oplyser til SKAT er b-indkomst.dk uvedkommende og det er brugerens ansvar at oplyse korrekt overfor SKAT.

 

Brugerens eventuelle medlemskab af en arbejdsløshedskasse og herunder brugerens eventuelle modtagelse af dagpenge eller retten til i fremtiden at kunne modtage dagpenge er alene en sag mellem brugeren og arbejdsløshedskassen.

 

Det er brugerens ansvar at sørge for at holde brugerens browser opdateret, så det er den seneste version af browseren, som brugeren anvender. Sikkerhedsproblemer som opstår som følge af brugerens anvendelse af brugerens browser er alene brugerens ansvar.

 

b-indkomst.dk er ikke forpligtet til at understøtte nogen specifik browser eller version af browser. Det er brugerens ansvar at benytte en optimal browser i forhold til b-indkomst.dk.

 

9. Persondatapolitik

b-indkomst.dk har stor fokus på at respektere dit privatliv og bestræber sig på at sikre, at alle data, der leveres til os, vedligeholdes og håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne persondatapolitik udgør, sammen med vores ”Aftale om brug af b-indkomst.dk” grundlaget for, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, eller som du giver til os, behandles af os.

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) (forordning (EU) 2016/679) er en ny forordning, der erstatter databeskyttelsesforordningen (direktiv 95/46 / EF). Forordningen tager sigte på at harmonisere databeskyttelseslovgivningen i EU-medlemsstaterne, forbedre privatlivets fred for enkeltpersoner og fastsætte en streng ramme inden for hvilken kommercielle organisationer kan fungere lovligt.

Dine nye rettigheder under GDPR er angivet i denne meddelelse, men gælder først, når GDPR træder i kraft den 25. maj 2018.

Læs venligst nedenstående omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende dine personlige data, og hvordan vi behandler

disse.

Med henblik på databeskyttelseslovgivningen, der gælder fra 25. maj 2018 og fremefter, er dataansvarlig b-indkomst.dk med CVR-nummeret 34007950.

Who we are and what we do

b-indkomst.dk er et website, der hjælper privatpersoner med den økonomiske håndtering af B-indkomst, også kaldet honorarindkomst. Vi indsamler personoplysninger for følgende typer af personer for at give os mulighed for at drive vores forretning:

Potentielle brugere – også kaldet demo-brugere, som gratis prøver b-indkomst.dk af i en begrænset periode. Enhver demo-bruger kan til enhver tid begære samtlige data på demo-brugeren slettet. En demo-bruger har typisk gratis adgang til b-indkomst.dk i 14 dage. Beslutter demo-brugeren sig for at købe fuld licens til b-indkomst.dk skifter demo-brugeren status og bliver bruger af b-indkomst.dk. Køber demo-brugeren ikke licens til b-indkomst.dk skifter demo-brugerens status, efter udløb af prøveperiode, til tidligere/inaktiv bruger af b-indkomst.dk. Status som demo-bruger er således midlertidig og varer typisk ca. 14 dage. Med hensyn til længden på opbevaring af data henvises til de næste afsnit, som omhandler hhv. brugere (altså aktive/betalende brugere) og tidligere/inaktive brugere.

Brugere, som har købt licens til b-indkomst.dk. Enhver bruger kan til enhver tid begære samtlige data på brugeren slettet. Brugeren vil ikke modtage refusion af licensbetalingen, hverken hel eller delvis. Som udgangspunkt slettes information om (aktive) brugere af b-indkomst.dk ikke. Oplysninger om (aktive) brugere er centrale for at kunne levere den service, som brugeren har købt adgang til. b-indkomst.dk vil ikke kunne levere vores service til brugeren uden brug af de oplysninger, som vi har om brugeren. Sletning af data vil således medføre brugerens ophør af brug af b-indkomst.dk.

Tidligere brugere af b-indkomst.dk. Ikke alle brugere af b-indkomst.dk når at forny deres licens før den udløber. B-indkomst.dk opbevarer i en periode brugerens oplysninger, så brugeren har mulighed for at forny brugerens licens uden at brugeres data er blevet slettet. Med jævne mellemrum – typisk 4 gange om året - henvender b-indkomst.dk sig til inaktive brugere, typisk for at give dem et tilbud om at benytte vores service på favorable vilkår. Adskillige inaktive brugere benytter ved hver eneste af denne type af henvendelse sig af tilbuddet. Det er således essentielt for b-indkomst.dk at kunne henvende sig til inaktive/tidligere brugere. Og adskillige inaktive/tidligere brugere opnår altså vores service på favorable vilkår. Når vi henvender os til de inaktive/tidligere brugere, så benytter vi samtidig lejligheden til at ”rense ud” i vores database og slette inaktive/tidligere brugere. Der sker således fra b-indkomst.dk’s side en løbende sletning af inaktive/tidligere brugere – typisk 4 gange om året. Vi medsender også altid link, hvor brugeren selv kan slette sin profil samt alle tilknyttede data endegyldigt og fuldstændigt. Derudover kan man besvare mailen og bede os om at slette alle data. Endeligt kan enhver tidligere bruger til enhver tid begære samtlige data på brugeren slettet, hvilket b-indkomst.dk naturligvis efterkommer straks og uden ugrundet ophold.

Vi indsamler oplysninger om dig for at udføre vores kerneforretning og tilknyttede aktiviteter.

Oplysninger, du giver til os, eller vi samler om dig 

Dette er oplysninger om dig, som du giver os ved at udfylde formularer på vores hjemmeside, www.b-indkomst.dk, e-mail eller andet. Det indeholder oplysninger, du giver, når du registrerer dig for at bruge vores hjemmeside, for at benytte vores program/database, abonnere på vores tjenester, deltage i vores arrangementer, deltage i diskussionsfora på sociale medier eller vores hjemmeside, deltage i en konkurrence, eller undersøgelse, og når du rapporterer et problem med vores hjemmeside.

De oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig indeholder typisk e-mailadresse samt de finansielle oplysninger, som du selv indtaster, herunder kommune, hjemme-adresse og hvad du ellers måtte indtaste af oplysninger.

Oplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside

Med hensyn til hvert af dine besøg på vores websted indsamler vi automatisk følgende oplysninger:

Tekniske oplysninger, herunder internetprotokol (IP) -adressen, der bruges til at forbinde din computer til internettet, dine loginoplysninger, hvis det er relevant, browser type og version, browser plug-in type og versioner, operativsystem og platform.

Oplysninger om dit besøg, herunder de fulde Uniform Resource Locators (URL), clickstream til, igennem og fra vores websted (inklusive dato og klokkeslæt), produkter, du har set eller søgt efter, sidens svar tid, download fejl, længden af ​​besøg på visse sider, sideinteraktionsoplysninger (som rulning, klik og mouse-overs), metoder, der bruges til at søge væk fra siden og ethvert telefonnummer, der blev brugt til at ringe til vores kundeservicenummer.

Vores legitime forretningsinteresser

Vores legitime interesser i at indsamle og fastholde dine personlige data er beskrevet nedenfor:

Som et økonomisk/finansielt website, der hjælper brugerne med at styre deres B-indkomst er vi nødt til at modtage, lagre og bearbejde de økonomiske data (herunder adresse-oplysninger) som brugeren indtaster. Udvekslingen af ​​personoplysninger fra vores brugere og demo-brugere er en grundlæggende, væsentlig del af denne proces.

For at være i stand til at servicere vores brugere (herunder demo-brugere og tidligere brugere) kræver det en database over brugerens (herunder demo-brugere og tidligere brugeres) personlige data i form af e-mailadresse, økonomiske data samt adresser og andet.

For at opretholde, udvide og udvikle vores forretning og levere vores tilknyttede tjenester, skal vi registrere personlige data for potentielle, aktive og tidligere brugere.

Andre anvendelser vi vil lave af dine data

• Brug af vores hjemmeside

• At informere dig om ændringer i vores service

Vi bruger disse oplysninger til:

• At administrere vores hjemmeside og til interne operationer, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistiske og undersøgelsesmæssige formål

• At give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores service, når du vælger at gøre det

• Som en del af vores bestræbelser på at holde vores websted sikkert

• At optimere, måle eller forstå effektiviteten af ​​reklame. Herunder at anvende persondata til at opnå vækst i samarbejde med tredjepartstjenester, som fx Facebook, Google, YouTube og lignende tjenester samt eventuelt at levere relevant reklame til dig.

Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger vores hjemmeside og tillader os også at forbedre vores hjemmeside.

Offentliggørelse af dine oplysninger inden for og uden for EØS

Data deles med tredjeparter med tilladelse. Vi deler dine personlige oplysninger med:

Ethvert medlem af vores gruppe både i EØS og uden for EØS.

Udvalgte tredjeparter, herunder:

• Kunder, forretningspartnere, leverandører og underentreprenører for opfyldelses- og overholdelsesforpligtelser for enhver kontrakt, vi indgår med dem eller dig

• Underleverandører, herunder e-mail marketing specialister, betaling og andre finansielle serviceudbydere

Vi vil videregive dine personlige oplysninger til tredjepart:

• I tilfælde af at vi sælger eller køber forretninger eller aktiver, vil vi i så fald videregive dine personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.

• Hvis b-indkomst.dk eller i det væsentlige alle dets aktiver er erhvervet af en tredjepart, i hvilket tilfælde personoplysninger vil være en af ​​de overførte aktiver.

• Hvis vi er forpligtet til at offentliggøre eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores handelsbetingelser og andre aftaler eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for b-indkomst.dk, vores kunder eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på svindelbeskyttelse og reduktion af kreditrisici.

Hvor vi gemmer og behandler dine personlige data

De data, vi indsamler fra dig, kan overføres til og opbevares på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA"). Det kan overføres til tredjeparter uden for EØS med henblik på samarbejde. Det kan også behandles af personale, der opererer udenfor EØS, som arbejder for os. Dette omfatter bl.a. personale, der beskæftiger sig med eksempelvis vores hosting og levering af støttetjenester. Ved at indsende dine personlige oplysninger accepterer du denne overførsel, opbevaring eller behandling. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Alle oplysninger, du giver os, gemmes på servere, som lever op til strenge sikkerhedskrav. Servere håndteres af Alwaysdata, som efterkommer GDPR. Betalingstransaktioner krypteres ved hjælp af SSL-teknologi. Betalinger håndteres af reepay, som efterkommer GDPR. Hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) et kodeord, som giver dig adgang til visse dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele kodeord med nogen.

Desværre er transmissionen af ​​information via internettet ikke helt sikker. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine data, der sendes til vores website. Enhver transmission af data er på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, bruger vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forhindre uautoriseret adgang.

 

Retention af dine data

Vi forstår vores lovmæssige pligt til at bevare korrekte data og kun bevare personlige data, så længe vi har brug for det til vores legitime forretningsinteresser, og at du accepterer at vi gør dette.

Vi gør følgende for at sikre, at vores data er korrekte:

• Vi holder kontakt med dig, så du kan fortælle os om ændringer i dine personlige data.

GDPR gives you the following rights:

• Anmod om korrektion af de personlige oplysninger, som vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger rettet.

• Bed om sletning af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personlige oplysninger, hvor der ikke er nogen grund til, at vi fortsætter med at behandle det. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor du har udøvet din ret til indsigelse mod forarbejdning (se nedenfor).

• Ret til at gøre indsigelse mod b-indkomst.dk’s ellers lovlige behandling.

• Anmod om begrænsningen af ​​behandlingen af ​​dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af ​​personlige oplysninger om dig, for eksempel hvis du vil have os til at fastslå dens nøjagtighed eller grunden til at behandle den.

• Anmod om overførsel af dine personlige oplysninger til en anden part i bestemte formater, hvis det er praktisk muligt.

• Klage til et tilsynsorgan, som i Danmark er Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes via dette link: https://www.datatilsynet.dk/

 

Adgang til information

Databeskyttelsesloven 1998 og GDPR giver dig ret til at få adgang til oplysninger om dig. Vi opfordrer dig til at kontakte os for at sikre, at dine data er nøjagtige og fuldstændige.

Din ret til adgang kan udøves i overensstemmelse med loven (og GDPR, når den er i kraft).

 

10. Misligholdelse

I tilfælde af brugerens væsentlige misligholdelse af nærværende aftale er b-indkomst.dk berettiget til straks at ophæve aftalen og afbryde brugerens tilslutning. I tilfælde heraf modtager brugeren ingen tilbagebetaling af det indbetalte beløb – hverken helt eller delvist.

 

11. Lovvalg og værneting

Opstår der uoverensstemmelser mellem b-indkomst.dk og brugeren, er det aftalt, at dansk ret skal være gældende.

 

12. Priser

Prisen for 1 års licens er 899,- DKK inklusiv moms.

Prisen for 1 måneds licens er 89,- DKK inklusiv moms.

 

Gældende priser og prisstruktur kan til enhver tid ændres.

 

13. Ikrafttræden

Betingelserne i nærværende aftale (”Aftale om brug af b-indkomst.dk”) er gældende fra d. 1. august 2021.

bottom of page